#گام_دوم_انقلاب

#️⃣ هشتگ : #گام_دوم_انقلاب
💬 تعداد توییت : ۶۴۴۱۵
🔁 تعداد ریتوییت : ۴۷۶۶۶۹
👤 تعداد کاربران : ۲۳۱۵۵

برای اطلاعات بیشتر ، جزییات داده‌ای و مشاوره با ما تماس بگیرید