#چهل_سال_بسیج

#️⃣ هشتگ : #چهل_سال_بسیج
💬 تعداد توییت : ۳۵۸۲
🔁 تعداد ریتوییت : ۳۱۱۴۸
👤 تعداد کاربران : ۲۰۳۸

برای اطلاعات بیشتر ، جزییات داده‌ای و مشاوره با ما تماس بگیرید