#نوروز_زندان_کردستان_خیابان

#️⃣ هشتگ : #نوروز_زندان_کردستان_خیابان
💬 تعداد توییت : ۷۰۷
🔁 تعداد ریتوییت : ۸۷۶۲
👤 تعداد کاربران : ۶۹۳

برای اطلاعات بیشتر ، جزییات داده‌ای و مشاوره با ما تماس بگیرید