#معامله_قرن

#️⃣ هشتگ : #معامله_قرن
💬 تعداد توییت : ۴۹۸۹
🔁 تعداد ریتوییت : ۳۲۴۹۲
👤 تعداد کاربران : ۱۵۴۴۸

برای اطلاعات بیشتر ، جزییات داده‌ای و مشاوره با ما تماس بگیرید