#قاسم_سلیمانی

#️⃣ هشتگ : #قاسم_سلیمانی
💬 تعداد توییت : ۲۱۰۴۱
🔁 تعداد ریتوییت : ۱۴۵۲۴۸
👤 تعداد کاربران : ۴۷۶۰۳

برای اطلاعات بیشتر ، جزییات داده‌ای و مشاوره با ما تماس بگیرید