#قاسم_سلیمانی

#️⃣ هشتگ : #قاسم_سلیمانی
💬 تعداد توییت : ۲۷۹۵۳
🔁 تعداد ریتوییت : ۱۰۳۰۸۸
👤 تعداد کاربران : ۳۶۳۵۵

برای اطلاعات بیشتر ، جزییات داده‌ای و مشاوره با ما تماس بگیرید