#فجر_سلیمانی

#️⃣ هشتگ : #فجر_سلیمانی
💬 تعداد توییت : ۱۳۶۰۱
🔁 تعداد ریتوییت : ۹۲۲۸۹
👤 تعداد کاربران : ۷۲۱۶

برای اطلاعات بیشتر ، جزییات داده‌ای و مشاوره با ما تماس بگیرید