#غدیری_ام

#️⃣ هشتگ : #غدیری_ام
💬 تعداد توییت : ۱۲۴۳۲
🔁 تعداد ریتوییت : ۷۸۷۱۹
👤 تعداد کاربران : ۵۷۲۱

برای اطلاعات بیشتر ، جزییات داده‌ای و مشاوره با ما تماس بگیرید