#عاقبت_غربگرایی

#️⃣ هشتگ : #عاقبت_غربگرایی
💬 تعداد توییت : ۲۴۵۳۴
🔁 تعداد ریتوییت : ۲۰۷۶۹۷
👤 تعداد کاربران : ۶۷۴۹

برای اطلاعات بیشتر ، جزییات داده‌ای و مشاوره با ما تماس بگیرید