#سردار_سلیمانی

#️⃣ هشتگ : #سردار_سلیمانی
💬 تعداد توییت : ۹۴۲۹
🔁 تعداد ریتوییت : ۴۱۷۹۲
👤 تعداد کاربران : ۱۹۳۴۳

برای اطلاعات بیشتر ، جزییات داده‌ای و مشاوره با ما تماس بگیرید