#زاگرس_در_آتش

#️⃣ هشتگ : #زاگرس_در_آتش
💬 تعداد توییت : ۴۰۷۶
🔁 تعداد ریتوییت : ۲۲۱۵۶
👤 تعداد کاربران : ۹۴۲۱

برای اطلاعات بیشتر ، جزییات داده‌ای و مشاوره با ما تماس بگیرید