#خمینی_زنده_است

#️⃣ هشتگ : #خمینی_زنده_است
💬 تعداد توییت : ۸۷۵۵
🔁 تعداد ریتوییت : ۳۸۸۹۹
👤 تعداد کاربران : ۷۴۸۵

برای اطلاعات بیشتر ، جزییات داده‌ای و مشاوره با ما تماس بگیرید