#خطای_انسانی

#️⃣ هشتگ : #خطای_انسانی
💬 تعداد توییت : ۶۴۱۵
🔁 تعداد ریتوییت : ۲۵۹۷۲
👤 تعداد کاربران : ۲۰۲۹۳

برای اطلاعات بیشتر ، جزییات داده‌ای و مشاوره با ما تماس بگیرید