#حاج_قاسم_سلیمانی

#️⃣ هشتگ : #حاج_قاسم_سلیمانی
💬 تعداد توییت : ۷۱۱۰
🔁 تعداد ریتوییت : ۲۲۲۶۴
👤 تعداد کاربران : ۱۱۷۲۶

برای اطلاعات بیشتر ، جزییات داده‌ای و مشاوره با ما تماس بگیرید