#بازداشتیهای_کردستان

#️⃣ هشتگ : #بازداشتیهای_کردستان
💬 تعداد توییت : ۹۴۲
🔁 تعداد ریتوییت : ۱۱۲۱۷
👤 تعداد کاربران : ۱۰۲۶

برای اطلاعات بیشتر ، جزییات داده‌ای و مشاوره با ما تماس بگیرید