#ایران_والعراق_لایمکن_الفراق

#️⃣ هشتگ : #ایران_والعراق_لایمکن_الفراق
💬 تعداد توییت : ۹۸۴۸
🔁 تعداد ریتوییت : ۴۲۷۵۹
👤 تعداد کاربران : ۴۲۷۲

برای اطلاعات بیشتر ، جزییات داده‌ای و مشاوره با ما تماس بگیرید