#انتقام_سخت

#️⃣ هشتگ : #انتقام_سخت
💬 تعداد توییت : ۷۰۰۹۴
🔁 تعداد ریتوییت : ۲۲۰۷۲۵
👤 تعداد کاربران : ۵۸۰۵۴

برای اطلاعات بیشتر ، جزییات داده‌ای و مشاوره با ما تماس بگیرید